கனடா – தொல்காப்பிய மன்றம்

இலக்குவனார் இலக்கிய இணையம்

இணைந்து நடத்தும்

முதலாம் உலகத் தொல்காப்பிய ஆராய்ச்சி மாநாடு

தொரண்டோ நகர், கனடா

புரட்டாசி 04, 05 & 06, 2055 / 20, 21 & 22.09.2024

கட்டுரையாளர்கள் நேரடியாகவோ

இணைய வழியாகவோ பங்கேற்கலாம்

ஆய்வுத் தலைப்புகள் இணைப்பிதழில் உள்ளன. கட்டுரை ஒருங்குகுறி எழுத்துருவில் 12 உரு அளவில் 1.5 இடைவெளியில் இருக்க வேண்டும்.

இரு பக்க ஆய்வுச் சுருக்கம் வந்து சேர வேண்டிய நாள்:

01.05.2024 இற்கு முன்

கட்டுரை ஏற்பு அறிவிப்பு நாள் : 25.05.2024

30 பக்கங்களுக்கு மிகாத முழுமையான கட்டுரை கிடைக்க  வேண்டிய இறுதி நாள் : 01.07.2024

வாசிப்பிற்குத் தெரிவாகும் விவரம் தெரிவிக்கப்படும் நாள்: 15.08.2024

ஆய்வுச் சுருக்கம், ஆய்வுக் கட்டுரை அனுப்ப வேண்டிய

மின்வரி: tolcanada@gmail.com

இணைய முகவரி :https://www.tolkappiyam.ca/

இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்முனைவர் செல்வநாயகி

ஒருங்கிணைப்பாளர் தலைவர்

இலக்குவனார் இலக்கிய இணையம்தொல்காப்பிய மன்றம், கனடா