தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

சமற்கிருதம் செம்மொழி யல்ல!  இணைய அரங்கம் 2: 07.03.2021

 நாள் மாசி 23, 2052 ஞாயிறு  07.03.2021 காலை 10.00

 சமற்கிருதம் செம்மொழி யல்ல  :

இணைய அரங்கம் 2

 கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094

கடவுக்குறி / Passcode: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :: https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)

வரவேற்புரை: கவிஞர் தமிழ்க்காதலன்

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

உரையாளர்கள்: முனைவர் ப.மருதநாயகம்

முனைவர் கி.குணத்தொகை

வினா விடை அரங்கம்

ஒருங்கிணைப்பு, முடிப்புரை:  தோழர் தியாகு

நன்றியுரை:  எழுத்தாளர் இ.பு.ஞானப்பிரகாசன்

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :: https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)

கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094

கடவுக்குறி / Passcode: 12345

[ அயல்நாட்டார் பங்கேற்பிற்கு மட்டும்

கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094

கடடவுக் குறி /Passcode: 12345

அலைபேசி வழி / One tap mobile

+16465588656,,8641368094#,,,,*12345# US (புது யார்க்கு / New York)

+13017158592,,8641368094#,,,,*12345# US (வாசிங்கடன் கொ.மா. /Washington D.C)

இருப்பிடத்திற்கேற்ற அழைப்பு எண் / Dial by your location

+1 646 558 8656 US (புது யார்க்கு / New York)

+1 301 715 8592 US (வாசிங்கடன் கொ.மா. / Washington D.C)

+1 312 626 6799 US (சிக்காகோ /Chicago)

+1 669 900 9128 US (சான் சோசு / San Jose)

+1 253 215 8782 US (தக்கோமா / Tacoma)

+1 346 248 7799 US (ஊசுட்டன் /Houston)

உங்கள் இருப்பிட எண் அறிய / Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kb9tpSCitW ]