தமிழே விழி!                                                       தமிழா விழி!

கற்றில னாயினுங் கேட்க அஃதொருவற்கு

ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை.   (திருவள்ளுவர், திருக்குறள், 414)

 கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094  ; கடவுக்குறி / Passcode: 12345

தலைமை: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

தமிழும் நானும்” – உரையாளர்கள்

தொடர்ந்து என்னூல் திறனரங்கம்