புரட்டாசி 17, 2049 புதன் அட்டோபர் 03, 2018 மாலை 4.30

பேராதனை பல்கலைக்கழகக் கலையகம்

புரட்டாசி 21, 2049 புதன் அட்டோபர் 07, 2018 மாலை 4.30

கொழும்பு புதிய நகர மண்டபம்

 

தாவீது நோர்த்து உரைகள்

 

சோசலிச சமத்துவக் கட்சியின் (அமெரிக்கா) ஐந்தாவது தேசியப் பேராயத்திற்கு  வழங்கிய தொடக்க அறிக்கை

சோசலிச சமத்துவக் கட்சி (அமெரிக்கா) ஐந்தாவது தேசியப் பேராயத் தீர்மானம்

நான்காம் குழுவின் அனைத்துலக வலைத்தளம்