மாசி 12, 2050 செவ்வாய் 26.02.2019 காலை 10.00 தஞ்சாவூர், திருச்சி, செயங்கொண்டம்