முதல் பரிசு உரு. 5000/

இரண்டாம் பரிசு உரூ. 3000/

மூன்றாம் பரிசு உரூ. 2000/

கதைகள் வந்து சேர வேண்டிய இறுதி நாள் 15.12.2022

கதைகள் 700 முதல் 1200 சொற்களில் இருக்க வேண்டும்.

magazinekuvikam@gmail.com மின்வரிக்குச் சொற்கோப்பாக அனுப்ப வேண்டும்.

தொடர்பிற்கு – 97910 69435 / பகிரி 944 2525 191

இதழில் வெளியிடப்படும் பிற கதை ஒவ்வொன்றிற்கும் உரூ. 1000/ வழங்கப் பெறும்.