செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம்
தமிழ் அகராதியியல் நாள் 2023
ஆய்வு மலர்

கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன

கட்டுரைகள் அனுப்ப வேண்டிய நாள் : 15.09.2023 மாலை 5,00 மணிக்குள்
அனுப்ப வேண்டிய மின்வரி : agarathimalar2020@gmail.com

விவரம் அறிவிப்பில் காண்க