சித்திரை 03, 2048 / ஏப்பிரல் 16, 2017

ஞாயிறு காலை 9.300 முதல் மாலை 5.00 வரை

அடோபு  படவிளக்கி – படைப்புத் தொகுதி 6 [ Adobe Illustrator CS 6]:

ஒரு நாள் பயிற்சி வகுப்பு

தமிழ்க்கணிணி சிற்றரங்கம்

37, அசீசு முல்கு  2ஆவது தெரு, 2 ஆவது தளம்

ஆயிரம் விளக்கு, சென்னை 600 006

  ‘தமிழ்க்கணிணி’ இதழ் வழங்கும்

கோவை வீரநாதன் நடத்தும் பயிற்சிக்குக்

 கட்டணம் ஒருவருக்கு உரூ 1200/ மட்டும்

11.04.2017 க்கு முன்னரே செலுத்தினால் உரூ 900/ மட்டுமே!