தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

ஆளுமையர் உரை 2 & 3 : இணைய அரங்கம்

நாள்: வைகாசி 22 , 2053 ஞாயிறு சூன் 05.2022

காலை 10.00

ஆளுமையர் உரைகள் :  எழுத்தும் நானும்

பேராசிரியர் வெ.அரங்கராசன்

எழுத்தாளர் புதிய மாதவி, மும்பை

கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094

கடவுக்குறி / Passcode: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :

https://us02web.zoom.us/j/8641368094?

pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)                               

வரவேற்புரை: தமிழாசிரியை உரூபி                          

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

தொகுப்புரை: தோழர் தியாகு

நன்றியுரை:  திரு. சிவக்குமார்