தமிழே விழி!                          தமிழா விழி!

கற்றிலன் ஆயினும் கேட்க அஃதுஒருவற்கு

ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை.( திருக்குறள், 414)

நிகழ்வு நாள் : வைகாசி 27, 2055  ****

வரவேற்புரை: கவிஞர் தமிழ்க்காதலன்

தலைமை: இலக்குவனார்திருவள்ளுவன்

தமிழும் நானும்உரையாளர்கள்

தமிழ்ச்செம்மல் முனைவர் வேணு புருசோத்தமன்

திருக்குறள் நம்பி .சிரீதர்

சிறுநூல் குறித்து ஆய்வுரை: