முனைவர் திருமதி இராசேசுவரி

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பியல் ஆய்விருக்கை

தை 06, 2054 / 20.01.2023 வெள்ளி மாலை மதுரை  நேரம் 4.30

நிகழ்வெண் 1

தலைப்பு:  மொழிபெயர்ப்பு அனுபவங்கள்

ஆளுமையர்:  மொழி பெயர்ப்பாளர் எழுத்தாளர் சுப்பிரபாரதி மணியன்

இணைப்பு : Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/7863805032?pwd=VldGSXc2QmJNTG4rSXFPdEMxN2NSZz09
அடையாள எண் : Meeting ID: 786 380 5032
கடவுச்சொல் : Passcode: yTFm9q