தமிழே விழி!                                                                                        தமிழா விழி!

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

சமற்கிருதம் செம்மொழியல்ல

இணைய அரங்கம் 10

இரிக்கு வேதத்திற்குச் செவ்விலக்கியச் சிறப்பு இல்லை!

புரட்டாசி 10, 2052 / ஞாயிறு

காலை 10.00,  26.09.2021

கூட்ட எண்: 864 136 8094 ; புகு எண்: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு :: https://us02web.zoom.us/j/8641368094?pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)

வரவேற்புரை: செல்வி சி.வானிலா

தலைமையுரை : இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

உரையாளர்கள்:

எழுத்தாளர் அறிவுக்கரசு

புலவர் . துரையரசி

நிறைவுரை:  தோழர் தியாகு

நன்றியுரை : செல்வி து.அழகுதரணி

அன்புடன்  தமிழ்க்காப்புக்கழகம்