ஆடி 08, 2047 /  சூலை 23, 2016

கரந்தைத் தமிழ்ச்சங்கம்
திருவையாறு தமிழ்ஐயா கல்விக்கழகம்
அனைத்துலக 14 ஆவது ஆய்வு மாநாடு

அழை-உரைநடைத் தமிழ் ஆய்வுமாநாடு01 : azhai_urainadaimaanaadu01 அழை-உரைநடைத் தமிழ் ஆய்வுமாநாடு02 :azhai_urainadaimaanaadu02