ஐப்பசி 12, 2051 / 28.10.2020

புதன் மாலை 4.00

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம்

இணையத் தமிழ்க் கூடல் 23 

ஆத்திரேலியாவின் ஆதி குடிமக்களும் நம்பிக்கைகளும்

கூடலுரை – நாகை கா.சுகுமாரன்

பதிவுப்படிவம்
https://tinyurl.com/y46pop5f

இணைப்பு
https://tinyurl.com/yxm3hu8w