கார்த்திகை 12, 2052 28.11.2021 ஞாயிறு மாலை 6.30
குவிகம் இணையவழி அளவளாவல்

கூட்ட எண்  /   Zoom  Meeting ID:

 619 157 9931 
கடவுச் சொல் /  passcode:                                    

kuvikam123 

அல்லது இணைப்பு    https://bit.ly/3wgJCib   
பங்கேற்க முன்பதிவு தேவையில்லை
6.15 மணியிலிருந்து பதிவும் அணிசேர்ப்பும் தொடங்கும்
நம்குழல் youtube இணைப்பு
https://bit.ly/3v2Lb38