திராவிடர் ஒன்றியச் சமத்துவக் கழகம்

இணையக்(Zoom) கருத்தரங்கம் 12

ஆடி 28, 2052 / வெள்ளி /

13.08.2021 மலை 6 .00    

 

என் பார்வையில் திருக்குறள் 1

சிறப்புரை:  இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

குறி எண் (Meeting ID ) : 834 6167 5237

கடவுச் சொல் :  202020

இவண்

தகடூர் சம்பத்து

98427 87845 /  88704 87845