ஆடி 29, 30 &  31, 2046 / ஆக.14,15  & 16, 2015

சென்னை

விழா மங்கலம் 

நூல் வெளியீடு

ஒளிப்பேழை வெளியீடு

விருது வழங்கல்

எழிலுரை

பட்டிமண்டபம்

மாணவர் விவாத அரங்கம்

இன்னுரை

கலைதெரிஅரங்கம்

பாங்கறி அரங்கம்

இயலுரை

கவியரங்கம்

தமிழ்ச்சோலை

ஆய்வரங்கம்

தனியுரை

தகவுரை

தெளிவுறு அரங்கம்

azhai_kambanvizhaa06 azhai_kambanvizhaa05azhai_kambanvizhaa03azhai_kambanvizhaa04azhai_kambanvizhaa01azhai_kambanvizhaa02