திங்கள்தோறும் இரண்டாம் சனிக்கிழமை, 2019
திருநெல்வேலித்தனித்தமிழ் இலக்கியக்கழகம்

தலைவர் : முதுமுனைவர் பா.வளன் அரசு