காவியா பதிப்பகம்

தமிழ்க்கலை இலக்கியப் பேரவை

தொகுப்பும் பகுப்பும் : பேரா.கோ.வீரமணி

ஐப்பசி 21, 2046 / நவ.07, 2015

மாலை 05.00

சென்னை

 

அழை-கி.ஆ.பெ.வி. தமிழர்நாடு 01 அழை-கி.ஆ.பெ.வி. தமிழர்நாடு 02

நூல் விலை உரூபா 1300/-

அரங்கத்தில் உரூபா 800/ மட்டுமே