ஐப்பசி 09, 2051 ஞாயிறு 25.10.2020
மாலை
6.30

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்      
நிகழ்வில் இணைய 
அணுக்கிக் கூட்ட எண் Zoom Meeting ID:
 856 3556 4765          கடவுக்குறி Passcode: 172419     
பயன்படுத்தலாம் அல்லது   

https://us02web.zoom.us/j/85635564765?pwd=OXVaNFpqMG5RdWtpTzFFSlJQZ0pJdz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்