தை 18, 2052 / 31.01.2021 / ஞாயிறு

மாலை 6.30

அச்சு ஊடகங்களின் இன்றைய நிலை:

வி.எசு.வி.இரமணன்

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931
கடவுச் சொல் / Passcode: kuvikam123   

பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப்  பயன்படுத்தலாம்