நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்      
 
நிகழ்வில் இணைய
அணுக்கிக் கூட்ட எண் /Zoom  Meeting ID: 89442961626
கடவுக்குறி / Passcode: 260375

பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/89442961626?pwd=N2FLeWZqNWxoamNHRUtkZnVIcWljQT09
இணைப்பைச் சொடுக்கலாம்