ஆனி 22, 2050 ஞாயிறு  07.07.2019 மாலை 5.00

 மனை 1, சே.கே.அத்துவைதா (JK ADVITA)

99, செளபாக்கியா குடியிருப்பு

அண்ணா முதன்மைச் சாலை

க.க.நகர், சென்னை

அளவளாவல்: பாரதி ஆர்வலர் எசு.ஆர்.தியாகராசன்

தொடர்பிற்கு: 97910 69435