தை 25, 2052 / 07.02.2021

ஞாயிறு மாலை 6.30

குவிகம் அளவளாவல்: கணிணித் தமிழ்: நீச்சல்காரன்

திரு இராசாராமன்

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்      
நிகழ்வில் இணைய 
கூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931
கடவுக் குறி  / Passcode: kuvikam123  
பயன்படுத்தலாம் அல்லது  
 https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம் .