மார்கழி 04, 2052 / ஞாயிறு 19.12.2021

மாலை 6.30                        

 குவிகம் அளவளாவல்

 “திரைப்பாடல்களில் வைர ஊசி வரிகள்”                                   

கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID:

 619 157 9931

கடவுச் சொல் /  Passcode:

 kuvikam123   

 பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.