குவிகம் இணைய வழி அளவளாவல்

ஆறு புத்தகங்கள் வெளியீடு

ஆனி 20, 2052 / ஞாயிறு /

04.07.2021 மாலை 6.30  

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 6325928036
கடவுக் குறி /
Passcode: kuvikam123   
பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6325928036?pwd=WG1EM2tYZU0xaExaMng3SHB6Y2lYdz09
இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.