கார்த்திகை 21, 2051 / 06.12.2020

ஞாயிறு மாலை 6.30

நூலறிமுகம்:

புலியூர் அனந்துவின்

ஊமைக்கோட்டான் என்கிற ஞானபண்டிதன்

அறிமுகம்: ஆர்.கே.இராமநாதன்

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்      
நிகழ்வில் இணைய 

கூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931
கடவுக்குறி/Passcode: kuvikam123  

பயன்படுத்தலாம் அல்லது  
 https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.