மார்கழி 19, 2051 03.01.2020

மாலை 6.30

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல்

நூல்கள் வெளியீடு

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்

கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931
கடவுக்கோடு / Passcode: kuvikam123   
நிகழ்வில்
இணைய”

https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09