குவிகம் இணையவழி அளவளாவல்: 07/03/2021

மாசி 23, 2052 / ஞாயிறு 07.03.2021

மாலை 6.30

குவிகம் இலக்கிய வாசல்

மகளிர் எழுத்தின் மகிமை

 

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்     

நிகழ்வில் இணைய

கூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931

நுழைவுக்குறி / Passcode: kuvikam123  பயன்படுத்தலாம். அல்லது  
 https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.