சித்திரை 05, 2052 / ஞாயிறு

18.04.2021 மாலை  6.30

கூட்ட எண்  : 619 157 9931

கடவுச்சொல் : kuvikam 123

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல்: இலக்கிய அமுதம்

தலைமை: திருமதி செயந்தி கண்ணப்பன்

“கு.அழகர்சாமி அவர்களின்

கவிச்சக்கரவருத்தி – நாடகம் ஒரு பார்வை”

சிறப்புரை: திருமதி சித்திரா பாலசுப்பிரமணியன்