சித்திரை 19, 2052 ஞாயிறு 02.05.2021

மாலை 6.30

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் : வீடுதேடி வரும் இலக்கியம்

சி.ஆர்.பிரகாசு

புத்தக அறிமுகம் : கிணற்றுக்குள் காவிரி: சி.பி.சதுர் புசன்

 நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணைய

கூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931

கடவுக்குறி / Passcode: kuvikam123  

பயன்படுத்தலாம் அல்லது


https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.