ஆடி 09, 2052 / 25.07.2021

ஞாயிறு மாலை 06.30

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931

கடவுக் குறி / Passcode: kuvikam123  

பயன்படுத்தலாம் அல்லது
https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம் .

       குவிகம் இணையவழி அளவளாவல்

 நீங்களும் பேச்சாளராகலாம் – 

முனைவர் சி.சுந்தரராமன்