ஆவணி 07, 2051  /  23.08.2020 

ஞாயிறு மாலை 6.30

“எனது ‘சிறு’கதை” – குவிகம் இணைய அளவளாவல்

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வைச்  சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்      
நிகழ்வில் இணைய

கூட்ட எண்: 819 4725 3653  கடவுச்சொல்  இல்லை   

அல்லது   
https://us02web.zoom.us/j/81947253653  இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.