ஆடி 25, 2051 ஞாயிறு 09.08.2020 மாலை 6.30

“எனது ‘சிறு’கதை” – குவிகம் இணைய அளவளாவல்

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வைச்  சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்      
நிகழ்வில் இணைய
கூட்ட எண்: 822 0838 1731 கடவுச்சொல்: : kuvikam   பயன்படுத்தலாம் அல்லது 
https://us02web.zoom.us/j/83305569232?pwd=YWRKOE96Z1RmYjhaeTViai9QSzJPdz09   
இணைப்பைச் சொடுக்கலாம்