புரட்டாசி 18, 2051 ஞாயிறு 04.10.2020

மாலை 6.30

குவிகம் இணையவழி அளவளாவல் 

மன நலம், கல்வி வழிகாட்டி மாலதி சுவாமிநாதன்

ஆர்.கே.இராமநாதனின் நூல்களறிமுகம்  :
ஒரு கோப்பை சூரியன்
தென்றல் புழங்கிடும் தெரு

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.   நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்கி 19.30 மணிக்கு முடிக்க விரும்புகிறோம்.      
 நிகழ்வில் இணைய
Zoom Meeting ID: 836 1607 3388
Passcode             : 425398
பயன்படுத்தலாம் அல்லது 
http:// https://us02web.zoom.us/j/83616073388?pwd=ekd4Q0FzWk9hbSsrQUloWGxpYS92UT09
இணைப்பைச் சொடுக்கலாம்