தை 24, 2053 / 06.02.2022
ஞாயிறு மாலை 6.30
குவிகம் இணைய வழி அளவளாவல்
நேர் காணல் 2
இராய.செல்லப்பா &  சதுர்புசன்
நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.    நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்.

நிகழ்வில் இணைய

நுழைவு எண் 619 157 9931
கடவுச் சொல் /  Passcode:  kuvikam123   

அல்லது
 
https://bit.ly/3wgJCib இணைப்பு

நம்
 வலை youtube இணைப்பு
https://bit.ly/3v2Lb38