ஆவணி 22, 2050 ஞாயிறு 

08.09.2019 மாலை 5.00

6, மூன்றாம் தளம். வெண்பூங்கா அடுக்ககம்,

 24, தணிகாசலம் சாலை,

 தியாகராயர்நகர், சென்னை

அளவளாவல் : திரு மந்திரமூர்த்தி அழகு