குவிகம் இல்லம் – அளவளாவல்

சித்திரை 30, 2049 – ஞாயிற்றுக் கிழமைமே 13, 2018
காலை 11.00 மணி முதல் நண்பகல் 1.00 மணி வரை


திருமதி தாரிணி கோமல்
(நாடக த் தயாரிப்பாளர், இயக்குநர்)

அவர்களுடன்
அளவளாவல்

வெண்பூங்கா அடுக்ககம், தியாகராயர்நகர், சென்னை 17