மார்கழி 05, 2051 ஞாயிறு 20.12.2020

மாலை 6.30

குவிகம் அளவளாவல்

குவிகம் மின்னிதழ் -ஓர் அலசல்

கூட்ட எண் / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931
கடவுக்கோடு / Passcode: kuvikam123   

 நிகழ்வில் இணைய:

https://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்