ஆடி 30,2052 / ஞாயிறு

15.08.2021  மாலை 6.30

குவிகம் விநாடி வினா

நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.

  நிகழ்வைச் சரியாக 18.30 மணிக்குத் தொடங்க விரும்புகிறோம்      
நிகழ்வில் இணைய 

கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID: 619 157 9931

கடவுக் குறி / Passcode: kuvikam123                                                   

அல்லது 
இணைப்பு    https://bit.ly/3wgJCib
youtube இணைப்பு
https://bit.ly/3v2Lb38

 நடத்துநர்

கவியோடை

விக்கிரம் வைத்தியா