அறிவு மறுமலர்ச்சியே

சமூக – அரசியல் மாற்றத்திற்கான விசை,

தமிழர் அறிவு மறுமலர்ச்சிப் பேரியக்கம்

தை 20, 2047 முதல் தை 24, 2047 வரை 

பிப்பிரவரி 03, 2016 முதல் பிப்.07 2016 வரை

 இராசரத்தினம் கலையரங்கம், சென்னை