ஒளியூட்டு விழா :

மார்கழி 23, 2046 / சனவரி 08, 2016

பொங்கல் கொண்டாட்டங்கள்:

மார்கழி 24, 2046 / சனவரி 09, 2016  முதல்

தை 03, 2047 / சனவரி 17, 2016 முடிய

 

சிராங்கூன், பொங்கல்விழா01  : azhai_pongalvizhaa_sirangoon01 சிராங்கூன், பொங்கல்விழா02 :azhai_pongalvizhaa_sirangoon02