சித்திரை 01, 2050 ஞாயிறு  14.04.2019 மாலை 5.00

கவிக்கோ மன்றம்

எண் 6, இரண்டாவது முதன்மைச் சாலை

 ந.மே.அ. குடியிருப்பு(சி.ஐ.டி. காலனி)

மயிலாப்பூர், சென்னை 600004

யாவரும்கவிவழங்கலாம்! புகழ்மலர்சூட்டலாம்!

ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

 முனைவர் மறைமலை இலக்குவனார் –  94454 07120

சிலம்பு நம்பி இளவரச அமிழ்தன் – 98410 64941