புரட்டாசி 09, 2050 / 26.09.2019

வியாழன் மாலை 5.00

இராணி சீதை அரங்கம், அண்ணா சாலை, சென்னை 600 006

அமிழ்தத் தமிழ் ஆய்வரங்கம்
சிலம்பொலி செல்லப்பனார் சிலப்பதிகார அறக்கட்டளை
இணைந்து நடத்தும்
சிலம்பொலி செல்லப்பனாரின் 92 ஆவது பிறந்த நாள் விழா
சிலம்பொலி செல்லப்பனார் விருது வழங்கல்