தொடக்கம் : ஆவணி 22, 2046 / செப்.08, 2015

மாலை 5.00

சென்னை

azhai-sekuvaraoviya_kankaatchiazhai-sekuvaraoviya_kankaatchi_p2

ஓவியக்காட்சி  22.08.2046 முதல் 27.08.2046 /

8.9.2015 முதல் 13.9.2015 வரை

காலை 10.00 –  இரவு 8.00 வரை
நடைபெறும்.