சேக்கிழார் விழா

 

ஆடி 9 – ஆடி 11, 2045

சூலை 25 – சூலை 27, 2014

இராணி சீதை மன்றம், சென்னை 6

SekkizharVizha_2014_Page_1 SekkizharVizha_2014_Page_2 SekkizharVizha_2014_Page_3 SekkizharVizha_2014_Page_4 SekkizharVizha_2014_Page_5 SekkizharVizha_2014_Page_6 SekkizharVizha_2014_Page_7 SekkizharVizha_2014_Page_8