ஆடி 10-13, 2049 வியாழன்-ஞாயிறு சூலை 26-29, 2018

சேக்கிழார் ஆராய்ச்சி மையம்

திரு இராமச்சந்திரா மருத்துவம் – ஆராய்ச்சிப் பல்கலைக்கழகம்

இணைந்து நடத்தும்

தெய்வச் சேக்கிழார் 26 ஆம் ஆண்டு விழா