பெருங்கவிக்கோ வா.மு.சேதுராமன்

படைப்பாக்கமான சேதுக்காப்பியம் 7 ஆம் காண்டம் நூல் வெளியீடு

 

தை 25, 2017 / பிப்.09,2016 மாலை 5.30

சென்னை 600 005

 

தலைமை :  அறிஞர் ஔவை நடராசன்

தொடக்கவுரை: பேரா.மறைமலை இலக்குவனார்

நூல் வெளியிடுநர்: பேரா.அ.இராமசாமி

அழை-சேதுக்காப்பியம்07:01 : azhai_sethukaappiyam_eazhaamkaandam_Page_1 அழை-சேதுக்காப்பியம்07:02 : azhai_sethukaappiyam_eazhaamkaandam_Page_2