ஆடி 30, 2046 / ஆக. 15, 2015 காலை 10.00

 ஞானலயா ஆய்வு நூலகம்

பவள விருந்து

தமிழ்த்தென்றல் திருவிக அரங்கு திறப்பு

ஞானலயா கிருட்டிணமூர்த்தி – தோரதி

பவள விழா

மலர் வெளியீடு

 

azhai_gnaalaya azhai_gnaalaya02 azhai_gnaalaya03 azhai_gnaalaya04 azhai_gnaalaya05