மார்கழி 25, 2046 சனவரி 10, 2016 

காலை 9.00
தேசியவகைத்தமிழ்ப்பள்ளி, கம்பார்

கம்பார் தமிழர் விழிப்புணர்வு இயக்கம்

அழை-கம்பர் கருத்தரங்கம் :azhai_kambar_karutharangam_sadanguneri